LUX SA2.0 tiêu chuẩn

https://files01.danhgiaxe.com/qXInIE6pLMaa6sgsInuhmurdF6A=/fit-in/1280x0/20200518/vinfast-lux-sa20_1-125622.jpg

Number of gears: 8.00 cấp

Engine: 2.00L

7 SUV 7 chỗ
LUX SA2.0 nâng cao

https://files01.danhgiaxe.com/a3EvGQY4Nd5rxP4kSlYI3SfWys4=/fit-in/1280x0/20210519/lala-153841.png

Number of gears:

Engine:

7 SUV 7 chỗ
LUX SA2.0 cao cấp

https://files01.danhgiaxe.com/SrTt52de5DjkczYT60EaVvn4KUU=/fit-in/1280x0/20210519/luxsa-151832.jpeg

Number of gears:

Engine:

7 SUV 7 chỗ

Bài viết nổi bật xe Vinfast LUX SA2.0

Xem thêm xe

Đang tải thêm ...